Webwinkels

Kanaalomschrijving

Een bedrijf wordt als webwinkel geregistreerd, wanneer het zwaartepunt ligt op de verkoop van producten en/of diensten via internet aan consumenten. Bedrijven die naast hun fysieke winkel(s) ook omzet via internetverkoop realiseren, worden niet als webwinkel geteld. Steeds vaker openen bedrijven die ooit als webwinkel zijn begonnen naast hun webwinkel fysieke winkels. 

Online worden naast producten ook diensten als bijvoorbeeld vakantiereizen, tickets of financiële diensten (verzekeringen, hypotheken), telecom (smartphones, abonnementen, simkaarten etc.) gekocht. Deze bedrijven vallen niet allemaal onder de detailhandel.

De postorder- en internetbedrijven staan bij het CBS geregistreerd onder de SBI-code 4791. Hieronder valt de detailhandel via internet, catalogus, televisie, radio en telefoon. In 2014 is het aantal webwinkels met ruim 5 000 toegenomen tot bijna 30 duizend. Sinds 2010 zijn er bijna 17 duizend webwinkels bijgekomen. Door stevige concurrentie, lage toetredings-  en uittredingskosten is de dynamiek in deze branche groot: aan het eind van 2014 zijn 3 op de 10 webwinkels opgericht in datzelfde jaar. Ook zijn ruim 4 duizend bedrijven gestopt met hun activiteiten. Gemiddeld zijn deze bedrijven maar net iets meer dan 2 jaar actief geweest.

De raming van Thuiswinkel.org is beduidend hoger dan het aantal bij de Kamer van Koophandel geregistreerde webwinkels waarop CBS haar gegevens baseert. De Kamer van Koophandel heeft alleen die webwinkels ingeschreven die zich als webwinkels (laten) registreren. Veel ondernemingen in het klein-, midden- en grootbedrijf vallen daar buiten, omdat zij in andere SBI-code-indelingen vallen en daarom niet als webwinkel geregistreerd staan.

Het zal duidelijk zijn dat, afhankelijk van de bron en van de afbakening van het begrip ‘online bestedingen’, de cijfers nogal kunnen variëren. Op pagina 10 van de Retailagenda wordt het aandeel van de online omzet in de totale detailhandelsomzet voor 2014 geschat op 7,6% (Bron: CBS, GfK, Thuiswinkel.org). Dit betreft zowel de omzet van de webwinkels als de overige omzet uit online verkopen in de detailhandel. Het CBS schat het omzetaandeel van uitsluitend de webwinkels (sbi code 4791) op 5%.

Aandeel in Detailhandel

De ring toont het aandeel van Webwinkels in de totale detailhandel.

De webwinkels realiseren ongeveer 5 procent van de totale detailhandelsomzet. Het aandeel in de werkgelegenheid in de detailhandel steeg van 2014 naar 2015 van 5% naar 8%. Deze aandelen zijn snel groeiende enerzijds door de sterke toename van e-commerce in Nederland en anderzijds omdat het aantal fysieke winkels al jaren aan het dalen is.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
boeken 64 140 1.086
computerapparatuur 114 250 1.942
foto-/ filmapp. en optische instr. 18 40 313
glas/ aardewerk/ huish. artikelen 59 130 1.011
grote huishoudelijke apparatuur 65 142 1.101
huishoudtextiel 89 196 1.519
kleding 585 1.283 9.955
kleine huishoudelijke apparatuur 21 47 364
schoenen 136 299 2.320
tvs/ audio- en videoapparatuur 56 124 960
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. . 

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 231 256 278
Omzet per m2 WVO n.b. n.b. n.b.
Omzet per FTE 148.402 167.487 184.602
Omzet per werkzame persoon 127.271 141.683 154.828
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Bij online winkels is er uiteraard geen sprake van winkelvloeroppervlak.

Samenwerking en ketens

Geen relevante info beschikbaar.

Brancheorganisatie

Thuiswinkel.org

bezoekadres
Horaplantsoen 20
6717 LT Ede

postadres
Postbus 7001
6710 CB EDE

info@thuiswinkel.org
Telefoon: 0318 64 85 75
Fax: 0318 64 85 76
Twitter: @thuiswinkelorg

Werkgeversvereniging voor Homeshopping Bedrijven(WHB)

postadres
Postbus 182
2260 AD Leidschendam

bezoekadres
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

T (070) 444 25 87
F (070) 317 50 46
E info@rndweb.nl
www.rndweb.nl