Woningtextielzaken

Brancheomschrijving

De detailhandel in woningtextiel omvat winkels in vloerbedekking en vloerkleden, oosterse tapijten, gordijnen en vitrage. Vaak wordt detailhandel gecombineerd met het leggen van zelfverkochte vloerbedekking en het op maat naaien en ophangen van gordijnen.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Oosterse tapijten" en "Woningtextiel".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4753- Winkels in tapijt en gordijnen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Woninginrichting

De buitenste ring toont het aandeel van Woninginrichting in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Woningtextielzaken in Woninginrichting.
Mouseover voor extra informatie

Woningtextielzaken maken in aantallen vestigingen ongeveer een derde deel uit van de woninginrichtingbranche. Kijken we naar de omzet, dan zien we dat woningtextielzaken circa een tiende van de totale clusteromzet realiseren. Wonintextielzaken zijn over het algemeen relatief klein ten opzichte van de andere woonwinkels. Dat zien we ook aan de WVO, die ongeveer 10% van het totaal in de woninginrichting bedraagt.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
beddengoed 30 66 513
gordijnen/ zonwering/ horren e.d. 44 97 751
huishoudlinnen 15 33 256
vloerbedekking 26 56 436
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Deze grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Onderstaande grafiek geeft het seizoenpatroon weer. Door middel van het seizoenspatroon kunnen we zien in welke maanden relatief veel- en in welke maanden relatief weinig wordt verkocht ten opzichte van de gemiddelde maandomzet.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 386 419 452
Omzet per m2 WVO 1.202 1.318 1.428
Omzet per FTE 143.585 143.330 146.854
Omzet per werkzame persoon 114.756 114.269 116.923
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 1.530 1.448 1.407
- Hoofdwinkelcentra 583 546 526
- Ondersteunende winkelcentra 284 278 259
- Verspreide winkels 494 477 476
- Grootschalige concentraties 169 147 146
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 491 460 445
- Hoofdwinkelcentra 152 140 136
- Ondersteunende winkelcentra 59 58 55
- Verspreide winkels 165 159 153
- Grootschalige concentraties 115 103 101
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 321 318 317
- Hoofdwinkelcentra 260 257 259
- Ondersteunende winkelcentra 207 208 214
- Verspreide winkels 334 334 322
- Grootschalige concentraties 683 703 689
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 1.530 1.448 1.407
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 178 138 132
- Grootwinkelbedrijf franchise 196 193 184
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 0 0 0
- Niet samenwerkende ondernemers 1.156 1.117 1.091
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten > 80 verkooppunten
BERG&BERG DECORETTE CARPETRIGHT
BINNEN TAPIJTCENTRM COLORS@HOME
VIVANTE
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

InRetail

postadres
Postbus 762
3700 AT Zeist

bezoekadres
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

t. (088) 973 06 00
f. (088) 973 06 99
w. www.inretail.nl
e. info@inretail.nl