Meubelzaken

Brancheomschrijving

Meubelzaken kunnen een zeer breed assortiment aan meubels verkopen. Het gaat om woon-, slaap- en badkamermeubels, babykamer- en kindermeubels, tuinmeubels, parasols e.d., kleinmeubels en woonaccessoires. Meubelzaken voeren ook wel licht montagewerk uit (zoals het opstellen van kasten en ander huismeubilair) en soms worden ook meubels gerepareerd.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Meubelen", "Tuinmeubelen" en "Babywoonwinkel".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47591- Winkels in meubels" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Woninginrichting

De buitenste ring toont het aandeel van Woninginrichting in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Meubelzaken in Woninginrichting.
Mouseover voor extra informatie

Meubelzaken realiseren ongeveer een kwart van de totale omzet in de woninginrichting. Dit gebeurt met bijna 20% van het aantal winkels en bijna 25% van het aantal fte's in de woninginrichting. De meubelzaken zijn relatief groot in vergelijking tot de andere woonzaken.

 

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
lampen en decoratie 43 95 738
meubelen 242 532 4.126
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Deze grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Onderstaande grafiek laat zien dat de omzet voornamelijk in de maanden oktober, november, december en januari gegeneert word. Met als absolute uitschieten de maand januari.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Over dit onderwerp zijn voor deze branche geen cijfers beschikbaar.

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 2.074 2.015 2.001
- Hoofdwinkelcentra 563 542 534
- Ondersteunende winkelcentra 223 206 198
- Verspreide winkels 729 717 691
- Grootschalige concentraties 559 550 578
Bron: Locatus en CBS
Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 2.278 2.223 2.180
- Hoofdwinkelcentra 280 272 255
- Ondersteunende winkelcentra 129 118 118
- Verspreide winkels 902 870 827
- Grootschalige concentraties 967 963 980
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 1.099 1.103 1.089
- Hoofdwinkelcentra 498 503 477
- Ondersteunende winkelcentra 579 572 598
- Verspreide winkels 1.237 1.213 1.197
- Grootschalige concentraties 1.731 1.751 1.695
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 2.074 2.015 2.001
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 208 207 213
- Grootwinkelbedrijf franchise 54 54 49
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 147 138 139
- Niet samenwerkende ondernemers 1.665 1.616 1.600
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten 41-80 verkooppunten
BABY-DUMP HACO PRÉNATAL
BUDG HOME ST MONTEL
BUITENHOF PROFIJT MEUB
CHATEAU D AX PROMINENT
GOOSSENS PRONTO WONEN
HENDERS &H SEATS&SOFAS
ROFRA HOME
SANDERS MEUB
WOONSQUARE
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Inretail

postadres
Postbus 762
3700 AT Zeist

bezoekadres
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

t. (088) 973 0600
f. (088) 973 0699
w. www.inretail.nl
e. info@inretail.nl

Vereniging van Grootwinkelbedrijven in de Wonenbranche (VGW)

postadres
Postbus 182
2260 AD Leidschendam

bezoekadres
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

T (070) 444 25 87
F (070) 317 50 46
E info@rndweb.nl
www.rndweb.nl