Kurk/parketzaken

Brancheomschrijving

Kurk- en parketzaken verkopen parket-, laminaat- en kurkvloeren. Vaak gebeurt dit in combinatie met het leggen en onderhouden van zelfverkochte vloeren en met het verhuren van boen- en schuurmachines. Tegelhandels zijn gespecialiseerd in de verkoop van wand- en vloertegels. Het aanbrengen van vloerverwarming en het plaatsen/leggen van de tegels is veelal ook een activiteit van de tegelhandel.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Parket/Laminaat" en "Tegels".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor zijn de SBI-codes "47524- Winkels in tegels" en "47526- Winkels in vloeren" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Woninginrichting

De buitenste ring toont het aandeel van Woninginrichting in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Kurk/parketzaken in Woninginrichting.
Mouseover voor extra informatie

Nederland telt ongeveer 1.000 kurk- en parketzaken en tegelhandels. Dat is ongeveer 10% van het totale aantal woninginrichtingwinkels. Qua omzet realiseren deze winkels nog geen 10% van de omzet in de wonenbranche en op 3% van het winkelvloeroppervlak van de totale wonenbranche. Als gevolg van de crisis ontwikkelde de omzet zich de afgelopen jaren negatief.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

Over dit onderwerp zijn voor deze branche geen gegevens beschikbaar

Marktaandelen

Over dit onderwerp zijn voor deze branche geen gegevens beschikbaar

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Deze grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Het seizoenspatroon laat zien in welke maanden relatief veel- en in welke maanden relatief weinig wordt verkocht ten opzichte van de gemiddelde maandomzet. Mei en oktober zijn drukke maanden voor de branche. De vakantiemaand augustus is een relatief rustige maand.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 393 419 453
Omzet per m2 WVO 1.841 1.911 2.026
Omzet per FTE 178.415 179.021 185.216
Omzet per werkzame persoon 134.543 134.440 138.660
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 937 906 895
- Hoofdwinkelcentra 138 132 123
- Ondersteunende winkelcentra 100 88 95
- Verspreide winkels 603 589 582
- Grootschalige concentraties 96 97 95
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 200 199 200
- Hoofdwinkelcentra 16 15 14
- Ondersteunende winkelcentra 13 11 13
- Verspreide winkels 135 134 139
- Grootschalige concentraties 36 39 34
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 213 220 223
- Hoofdwinkelcentra 119 117 112
- Ondersteunende winkelcentra 132 124 139
- Verspreide winkels 223 227 239
- Grootschalige concentraties 371 402 359
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 937 906 895
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 11 11 10
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 23 20 17
- Niet samenwerkende ondernemers 903 875 868
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten
PARKETMSTR
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

InRetail

postadres
Postbus 762
3700 AT Zeist

bezoekadres
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

t. (088) 973 06 00
f. (088) 973 06 99
w. www.inretail.nl
e. info@inretail.nl