Gemengde woonzaken

Brancheomschrijving

Gemengde zaken in woninginrichting voeren een breed assortiment assortiment waarvan meubels, woningtextiel en vloerbedekking deel uitmaken. Gebruikelijk is dat het omzetaandeel van deze artikelgroepen afzonderlijk, minder dan 70% uitmaakt van de totale omzet van de winkel.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Woondecoratie", "Zonwering", "Woonwarenhuis" en "Woninginrichting.

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47593- Winkels wooninrichting algemeen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Woninginrichting

De buitenste ring toont het aandeel van Woninginrichting in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Gemengde woonzaken in Woninginrichting.
Mouseover voor extra informatie

De gemengde zaken realiseren bijna een kwart van de totale omzet in de wonenbranche, met ongeveer 20% van het aantal fte's. Het aantal winkels is echter circa 12 % van het totaal in de woninginrichting. De gemengde zaken hebben bij elkaar ongeveer 30% van de WVO in de wonenbranche.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
huishoudtextiel 89 196 1.519
lampen en decoratie 43 95 738
meubelen 242 532 4.126
vloerbedekking 26 56 436
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Deze grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Door middel van het seizoenspatroon kunnen we zien in welke maanden relatief veel- en in welke maanden relatief weinig wordt verkocht ten opzichte van de gemiddelde maandomzet.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 1.240 1.316 1.420
Omzet per m2 WVO 1.586 1.702 1.878
Omzet per FTE 230.257 230.723 237.510
Omzet per werkzame persoon 141.484 141.312 145.173
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 2.622 2.608 2.597
- Hoofdwinkelcentra 1.137 1.155 1.146
- Ondersteunende winkelcentra 298 295 291
- Verspreide winkels 823 789 785
- Grootschalige concentraties 364 369 375
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 2.051 2.018 1.964
- Hoofdwinkelcentra 273 275 273
- Ondersteunende winkelcentra 68 70 65
- Verspreide winkels 667 638 644
- Grootschalige concentraties 1.043 1.034 983
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 782 774 756
- Hoofdwinkelcentra 240 238 238
- Ondersteunende winkelcentra 227 238 223
- Verspreide winkels 811 809 820
- Grootschalige concentraties 2.867 2.802 2.620
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 2.622 2.608 2.597
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 196 200 199
- Grootwinkelbedrijf franchise 131 130 131
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 92 96 99
- Niet samenwerkende ondernemers 2.203 2.182 2.168
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten > 80 verkooppunten
IKEA AMBIANCE ZON JYSK
SISSY-BOY HL RIVIERA MAIS KWANTUM
TRENDHOPPER LEEN BAKKER
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

InRetail

postadres
Postbus 762
3700 AT Zeist

bezoekadres
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

t. (088) 973 06 00
f. (088) 973 06 99
w. www.inretail.nl
e. info@inretail.nl

Vereniging van Grootwinkelbedrijven in de Wonenbranche (VGW)

postadres
Postbus 182
2260 AD Leidschendam

bezoekadres
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

T (070) 444 25 87
F (070) 317 50 46
E info@rndweb.nl
www.rndweb.nl