Parfumerieën

Brancheomschrijving

Hieronder vallen winkels in parfums, decoratieve cosmetica, lichaams-, haar- en mondverzorgingsproducten.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Parfumerie".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4775- Winkels in parfums en cosmetica" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Persoonlijke verzorging

De buitenste ring toont het aandeel van Persoonlijke verzorging in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Parfumerieën in Persoonlijke verzorging.
Mouseover voor extra informatie

De parfumerieën maken onderdeel uit van de cluster persoonlijke verzorging. De andere branches binnen de cluster zijn: drogisterijen, optiekzaken en juweliers. De cluster is goed circa 6% van de totale detailhandelsomzet. Binnen de cluster hebben de parfumerieën een overall aandeel van ongeveer 13%.

Bestedingen en marktaandelen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
ov. art. voor lichaamsverzorging 15 33 252
schoonheidsart./ parfums/ deodorants 105 231 1.790
toiletartikelen 50 109 846
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

 

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 1.173 1.218 1.212
Omzet per m2 WVO 9.255 10.127 10.172
Omzet per FTE 217.677 216.916 221.783
Omzet per werkzame persoon 123.535 122.822 125.432
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 670 677 720
- Hoofdwinkelcentra 555 557 594
- Ondersteunende winkelcentra 103 105 111
- Verspreide winkels 7 8 9
- Grootschalige concentraties 5 7 6
Bron: Locatus en CBS

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 85 81 86
- Hoofdwinkelcentra 72 69 73
- Ondersteunende winkelcentra 12 11 12
- Verspreide winkels 0 0 0
- Grootschalige concentraties 1 1 1
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 127 120 119
- Hoofdwinkelcentra 130 123 122
- Ondersteunende winkelcentra 115 109 108
- Verspreide winkels 34 41 39
- Grootschalige concentraties 161 133 151
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 670 677 720
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 454 438 443
- Grootwinkelbedrijf franchise 10 10 9
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 73 72 84
- Niet samenwerkende ondernemers 133 157 184
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten > 80 verkooppunten
KIKO MOOI DOUGLAS
LUSH POUR VOUS ICI PARIS XL
M.A.C THEBODYSHOP RITUALS
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Bodepa

Postbus 904
2270 AX Voorburg 
Koningin Julianalaan 345
2273 JJ Voorburg 

T 070-387 49 58
F 070-387 10 47
E bodepa@fgz.nl
I  www.bodepa.nl 
 

Vereniging van Drogisterij- en aanverwante Filiaalbedrijven

postadres
Postbus 182
2260 AD Leidschendam

bezoekadres
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

T (070) 444 25 87
F (070) 317 50 46
E info@rndweb.nl
www.rndweb.nl