Optiekzaken

Brancheomschrijving

Onder het optiekbedrijf wordt verstaan het bedrijf van het aanmeten van visuele hulpmiddelen, met inbegrip
van het doen van subjectieve of objectieve metingen van de ogen of het onderzoeken van de ogen op abnormaliteiten. Onderdeel van de werkzaamheden zijn daarnaast het aanmeten, aanpassen, assembleren/repareren en afpassen van brillen en contactlenzen. Het randassortiment bestaat veelal uit contactlensbenodigdheden, accessoires zoals brillenkokers en -kettinkjes en 'visuele hulpmiddelen' als verrekijkers, loepen en dergelijke.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Optiek".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47782- Winkels in optische artikelen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Persoonlijke verzorging

De buitenste ring toont het aandeel van Persoonlijke verzorging in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Optiekzaken in Persoonlijke verzorging.
Mouseover voor extra informatie

De optiekzaken maken onderdeel uit van de cluster persoonlijke verzorging. De andere branches binnen de cluster zijn: drogisterijen, parfumerieën en juweliers. De cluster is goed voor ongeveer 5% van de totale detailhandelsomzet. Binnen de cluster hebben de optiekzaken een omzetaandeel van circa 20%.

Bestedingen en marktaandelen

De onderstaande tabel geeft voor een belangrijke productgroep binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
bril en lenzen 69 151 1.174
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

 

Voor een belangrijke artikelgroep binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 577 574 588
Omzet per m2 WVO 7.841 7.742 7.826
Omzet per FTE 147.660 145.170 147.493
Omzet per werkzame persoon 117.860 115.792 117.604
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 2.203 2.223 2.242
- Hoofdwinkelcentra 1.645 1.650 1.659
- Ondersteunende winkelcentra 515 531 544
- Verspreide winkels 37 36 33
- Grootschalige concentraties 6 6 6
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 162 165 169
- Hoofdwinkelcentra 123 124 127
- Ondersteunende winkelcentra 36 38 39
- Verspreide winkels 2 2 2
- Grootschalige concentraties 0 0 0
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 74 74 75
- Hoofdwinkelcentra 75 75 76
- Ondersteunende winkelcentra 70 71 72
- Verspreide winkels 61 62 63
- Grootschalige concentraties 77 83 83
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 2.203 2.223 2.242
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 952 960 981
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 72 73 71
- Niet samenwerkende ondernemers 1.179 1.190 1.190
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten > 80 verkooppunten
GREVING & GR BRILSERVICE EYE WISH
OOGWERELD EYES + MORE HANS ANDERS
PEARLE
SPECSAVERS
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Nederlandse Unie van Optiekbedrijven NUVO

Bezoekadres  Voorveste 2
   3992 DC Houten
   
Postadres Postbus 13
  3990 AD Houten
   
Telefoon 088 0771106
Fax 088 0771199
E-mail info@nuvo.nl
Website www.nuvo.nl

Unie van Filiaal- en franchise Optiek- en hoortoestelbedrijven Nederland UFON

Postbus 182
2260 AD Leidschendam
T +070-4442587