Juweliers

Brancheomschrijving

 Tot de juweliersbranche worden gerekend winkels in:

  • juweliersartikelen en uurwerken, zoals edelstenen en sieraden van edele metalen, bestek en andere gebruiksvoorwerpen van edele metalen, en horloges en klokken;
  • eventueel in combinatie met polijsten en graveren van voorwerpen van edele metalen en repareren van uurwerken.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Juwelier" en "Uurwerken".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4777- Juweliers" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Persoonlijke verzorging

De buitenste ring toont het aandeel van Persoonlijke verzorging in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Juweliers in Persoonlijke verzorging.
Mouseover voor extra informatie

De juweliers maken onderdeel uit van de cluster persoonlijke verzorging. De andere branches binnen de cluster zijn: drogisterijen, optiekzaken en parfumerieën. De cluster is goed circa 6% van de totale detailhandelsomzet. Binnen de cluster hebben de juweliers een omzetaandeel van ongeveer 14%.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
horloges/ klokken/ wekkers 10 22 170
sieraden en munten 30 65 506
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Deze grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 475 485 504
Omzet per m2 WVO 7.683 8.013 8.302
Omzet per FTE 163.701 160.279 162.179
Omzet per werkzame persoon 112.871 110.344 111.602
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 1.574 1.517 1.486
- Hoofdwinkelcentra 1.201 1.159 1.141
- Ondersteunende winkelcentra 317 308 297
- Verspreide winkels 49 44 43
- Grootschalige concentraties 7 6 5
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 97 92 90
- Hoofdwinkelcentra 75 72 71
- Ondersteunende winkelcentra 18 17 17
- Verspreide winkels 4 2 2
- Grootschalige concentraties 1 0 0
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 62 60 61
- Hoofdwinkelcentra 63 62 62
- Ondersteunende winkelcentra 56 55 56
- Verspreide winkels 78 50 48
- Grootschalige concentraties 74 73 77
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 1.574 1.517 1.486
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 169 169 172
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 30 33 34
- Niet samenwerkende ondernemers 1.375 1.315 1.280
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten > 80 verkooppunten
JUWELIERSHUI SIEBEL LUCARDI
PANDORA
SCHAAP&CITR
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

NJU

De NJU is gevestigd in het kantoor van de Federatie Goud en Zilver:

Koningin Julianalaan 345
2273 JJ Voorburg

Postbus 904
2270 AX Voorburg

T 070-386 62 48
F 070-386 94 41 
E info@nju.nl
I www.nju.nl