Drogisterijen

Brancheomschrijving

Onder drogisterijen vallen winkels in:

  • zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en verplegingsartikelen in combinatie met parfums, decoratieve en verzorgende cosmetica, producten voor mond- en haarverzorging waarbij het omzetaandeel parfums en cosmetica minder dan 50% uitmaakt van de omzet;
  • schoonmaakartikelen en borstelwaren.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Drogist", "Persoonlijke verzorging overig" en "Haarproducten".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47741- Drogisterijen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Persoonlijke verzorging

De buitenste ring toont het aandeel van Persoonlijke verzorging in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Drogisterijen in Persoonlijke verzorging.
Mouseover voor extra informatie

De drogisterijen maken onderdeel uit van het cluster persoonlijke verzorging. De andere branches binnen dit cluster zijn: optiekzaken, parfumerieën en juweliers. Het cluster is goed voor circa 6% van de totale detailhandelsomzet. Binnen het cluster hebben de drogisterijen een omzetaandeel van ruim 50%.
Bij de interpretatie van de hier gepresenteerde brancheinformatie moet bedacht worden dat er op tal van punten grote verschillen zijn tussen de grotere en kleinere drogisterijbedrijven en - winkels.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
geneesmiddel zonder voorschrift 43 95 738
ov. art. voor lichaamsverzorging 15 33 252
schoonheidsart./ parfums/ deodorants 105 231 1.790
toiletartikelen 50 109 846
verbandmiddelen en gaas 3 6 45
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Deze grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

December (cadeaumaand) is natuurlijk een maand waar duidelijk sprake is van een bovengemiddelde bedrijfsdrukte.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 1.176 1.278 1.212
Omzet per m2 WVO 5.809 6.059 5.787
Omzet per FTE 244.662 241.538 243.092
Omzet per werkzame persoon 109.885 108.303 109.016
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 2.996 2.820 2.994
- Hoofdwinkelcentra 1.814 1.675 1.814
- Ondersteunende winkelcentra 1.030 989 1.031
- Verspreide winkels 135 140 132
- Grootschalige concentraties 17 16 17
Bron: Locatus en CBS

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 607 595 627
- Hoofdwinkelcentra 381 370 392
- Ondersteunende winkelcentra 203 202 213
- Verspreide winkels 17 18 17
- Grootschalige concentraties 5 5 5
Bron: Locatus

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 202 211 209
- Hoofdwinkelcentra 210 221 216
- Ondersteunende winkelcentra 197 205 207
- Verspreide winkels 126 126 132
- Grootschalige concentraties 290 296 287
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 2.996 2.820 2.994
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 1.906 1.825 1.856
- Grootwinkelbedrijf franchise 56 42 31
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 414 352 335
- Niet samenwerkende ondernemers 620 601 772
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten > 80 verkooppunten
BEWUST BETER DIE GRENZE DA
PRO DUO EIGENDROGIST DIO
FLORALE ETOS
HOLLAND&BARR
KRUIDVAT
OP=OP VOORDE
TREKPLEISTER
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond KNDB

bezoekadres
Overgoo 15 Tel. 070-3012786
Leidschendam Fax 070-3276537
E-mail secretariaat@kndb.org
 
postadres
Postbus 262    
2260 AG Leidschendam    

 

Vereniging van Drogisterij- en aanverwante Filiaalbedrijven

postadres
Postbus 182
2260 AD Leidschendam

bezoekadres
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

T (070) 444 25 87
F (070) 317 50 46
E info@rndweb.nl
www.rndweb.nl