Tankstations

Brancheomschrijving

Tankstations houden zich in hoofdzaak bezig met de verkoop van motorbrandstoffen zoals benzine, diesel en lpg. 

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Tankstation".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "473- Benzinestations" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Levensmiddelenzaken

De buitenste ring toont het aandeel van Levensmiddelenzaken in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Tankstations in Levensmiddelenzaken.
Mouseover voor extra informatie

De tankstations horen tot het cluster levensmiddelenzaken en hebben een aandeel van bijna 20% van de clusteromzet. Met ruim 9.500 fte's hebben tankstations een aandeel van 7% in het totaal van het cluster. Over de winklevloeroppervlakte zijn geen gegevens bekend.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
benzine 366 803 6.230
dieselolie 62 137 1.062
lpg 10 22 174
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Hieronder wordt het jaarlijkse volume van de afzet van motorbrandstoffen gegeven. De afzet van alle brandstoffen daalt ieder jaar.

Jaarlijkse finale afzet motorbrandstoffen (in mln liter)
  2010 2011 2012 2013 2014*
Bron: CBS Statline, juli 2015 / * voorlopige cijfers    
Autogas (lpg) 568 541 539 502 385
Euro95 5.514 5.625 5.436 5.239 5.071
Autodiesel 7.687 7.783 7.512 7.264 6.684

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning). 

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per verkooppunt weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 3.149 3.062 3.378
Omzet per m2 WVO n.b. n.b. n.b.
Omzet per FTE 931.115 898.012 928.325
Omzet per werkzame persoon 624.620 602.422 622.273
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Over de winkelvloeroppervlakte van pompshops zijn geen gegevens bekend.

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 3.869 3.851 3.794
- Hoofdwinkelcentra 242 232 224
- Ondersteunende winkelcentra 137 140 144
- Verspreide winkels 3.420 3.408 3.351
- Grootschalige concentraties 70 71 75
Bron: Locatus en CBS

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 0 0 0
- Hoofdwinkelcentra 0 0 0
- Ondersteunende winkelcentra 0 0 0
- Verspreide winkels 0 0 0
- Grootschalige concentraties 0 0 0
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 n.b. n.b. n.b.
- Hoofdwinkelcentra n.b. n.b. n.b.
- Ondersteunende winkelcentra n.b. n.b. n.b.
- Verspreide winkels n.b. n.b. n.b.
- Grootschalige concentraties n.b. n.b. n.b.
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf.

Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. In de tankstationbranche zijn dit de oliemaatschappijen. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 3.869 3.851 3.794
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 671 717 733
- Grootwinkelbedrijf franchise 292 268 253
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 2.422 2.382 2.313
- Niet samenwerkende ondernemers 484 484 495
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten 41-80 verkooppunten > 80 verkooppunten
AGRISNELTANK AUTOFOOD AMIGO TANKST AVIA
FIETEN OLIE BERKMAN ARGOS AVIA XPRESS
LUKOIL EXPRE BRAND OIL BP EXPRESS BP
PEUT OK ELAN ESSO
PIN&GO Q8 ESSO EXPRESS FIREZONE
SUPERTANK Q8 EASY GULF SHELL
TANK S SAKKO HAAN TAMOIL
TEXACO XPRES TOTALEXPRESS LUKOIL TANGO
VAN DEN BELT SHELLEXPRESS TEXACO
TINQ
TOTAL
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Beta Tankstations

Postbus 19128
3001 BC  Rotterdam
t.:(010) 411 11 80
f. (010) 411 66 61
w. beta-tankstations.nl
e. info@beta-tankstations.nl

BOVAG Tankstations

Postbus 1100
3980 DC Bunnik

Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
T 030 - 659 52 11
F 030 - 656 78 35

w. www.bovag.nl