Buitenlandse levensmiddelenzaken

Brancheomschrijving

Buitenlandse levensmiddelenzaken zijn winkels die buitenlandse eetwaren algemeen assortiment verkopen, inclusief de hiervoor benodigde ingrediënten, eventueel in combinatie met vervaardigen en invriezen van buitenlandse eetwaren (niet voor directe consumptie ter plekke).

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Buitenlandse levensmiddelen" en "Toko".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47293- Winkels in buitenlandse voeding" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Levensmiddelenzaken

De buitenste ring toont het aandeel van Levensmiddelenzaken in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Buitenlandse levensmiddelenzaken in Levensmiddelenzaken.
Mouseover voor extra informatie

Het cluster levensmiddelenzaken maakt een aanzienlijk deel uit van de totale detailhandel. Het omzetaandeel gaat zelfs richting de 45%. De buitenlandse levensmiddelenzaken vormen een zeer klein aandeel van alle levensmiddelenzaken. Dat geldt zowel voor de omzet, de werkgelegenheid, het aantal verkooppunten als de hoeveelheid vierkante meters vloeroppervlakte.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

Over dit onderwerp zijn voor deze branche geen cijfers beschikbaar.

Marktaandelen

Over dit onderwerp zijn voor deze branche geen cijfers beschikbaar.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 292 279 288
Omzet per m2 WVO 3.611 3.496 3.534
Omzet per FTE 129.322 127.077 125.917
Omzet per werkzame persoon 88.956 87.199 86.637
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 439 453 426
- Hoofdwinkelcentra 136 142 127
- Ondersteunende winkelcentra 247 253 246
- Verspreide winkels 53 55 50
- Grootschalige concentraties 3 3 3
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 36 36 35
- Hoofdwinkelcentra 12 13 12
- Ondersteunende winkelcentra 19 19 18
- Verspreide winkels 4 4 4
- Grootschalige concentraties 0 0 0
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 81 80 81
- Hoofdwinkelcentra 88 89 95
- Ondersteunende winkelcentra 77 74 75
- Verspreide winkels 81 81 79
- Grootschalige concentraties 118 118 118
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'. Bij buitenlandse levensmiddelenzaken is geen sprake van samenwerking, het zijn allemaal zelfstandig ondernemers.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 439 453 426
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 0 0 0
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 0 0 0
- Niet samenwerkende ondernemers 439 453 426
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

Over dit onderwerp zijn voor deze branche geen cijfers beschikbaar.

Brancheorganisatie

Vakcentrum

Beroepsorganisatie van Levensmiddelendetaillisten 
Blekerijlaan 1
3447 GR WOERDEN
t. (0348) 41 97 71
w. www.vakcentrum.nl
e. info@vakcentrum.nl