Baby- en kindermode

Brancheomschrijving

Winkels actief in baby- en kindermode richten zich op de verkoop van baby- en kinderkleding: baby- en kleuterkleding, en kinderkleding voor kinderen tot ca. 14 jaar.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Kindermode".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor zijn de SBI-codes "47714- Winkels in baby- en kinderkleding" en "47715- Winkels in babyartikelen algemeen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Modewinkels

De buitenste ring toont het aandeel van Modewinkels in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Baby- en kindermode in Modewinkels.
Mouseover voor extra informatie

 

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
babykleding 10 22 169
kinderkleding 107 234 1.819
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de ontwikkeling van de kwartaalbestedingen aan een belangrijke artikelgroep. Een positief cijfer voor een bepaald kwartaal geeft aan dat de bestedingen ten opzichte van het zelfde kwartaal van het vorige jaar zijn gestegen en vice versa.

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.  

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De omzetkengetallen geven een beeld van de inspanning die nodig is geweest om de omzet te realiseren. De omzet per winkel, per FTE, per werkzame persoon en per vierkante meter winkelvloeroppervlak (WVO) zijn hiervoor gebruikelijke indicatoren. Een stijging van een indicator in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 352 354 353
Omzet per m2 WVO 4.048 3.946 3.870
Omzet per FTE 142.554 139.775 139.058
Omzet per werkzame persoon 100.701 98.578 98.241
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.    

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 908 891 877
- Hoofdwinkelcentra 674 662 657
- Ondersteunende winkelcentra 148 160 150
- Verspreide winkels 84 67 69
- Grootschalige concentraties 2 2 1
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 79 80 80
- Hoofdwinkelcentra 60 61 62
- Ondersteunende winkelcentra 13 14 13
- Verspreide winkels 5 4 4
- Grootschalige concentraties 1 1 0
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 87 90 91
- Hoofdwinkelcentra 90 92 95
- Ondersteunende winkelcentra 87 89 89
- Verspreide winkels 60 60 59
- Grootschalige concentraties 394 394 114
Bron: Locatus

 

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 908 891 877
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 19 17 11
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 26 20 22
- Niet samenwerkende ondernemers 863 854 844
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster. 

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten
NAME IT
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

InRetail

postadres
Postbus 762
3700 AT Zeist

bezoekadres
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

t. (088) 973 06 00
f. (088) 973 06 99
w. www.inretail.nl
e. info@inretail.nl

Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel

postadres
Postbus 182
2260 AD Leidschendam

bezoekadres
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

T (070) 444 25 87
F (070) 317 50 46
E info@rndweb.nl
www.rndweb.nl