Lederwarenzaken

Brancheomschrijving

Lederwarenzaken betreft winkels in:

  • lederwaren en reisartikelen, ook van ledervervangende stoffen, waaronder portefeuilles, etuis, portemonnees, tassen, koffers en dergelijke;
  • zadelmakersartikelen.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Lederwaren".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47722- Winkels in lederwaren" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Kleding & sport

De buitenste ring toont het aandeel van Kleding & sport in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Lederwarenzaken in Kleding & sport.
Mouseover voor extra informatie

Het omzetaandeel van lederwarenzaken is ongeveer 1% van het totale cluster kleding & sport. De werkgelegenheid heeft eveneens een aandeel van 1%. De lederwarenzaken vormen ruim 2% van het aantal verkooppunten en rond de 1% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Geen informatie beschikbaar.

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk.

Geen informatie beschikbaar.

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijgende lijn geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar. 

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 441 434 453
Omzet per m2 WVO 4.424 4.260 4.604
Omzet per FTE 124.367 120.633 123.003
Omzet per werkzame persoon 93.088 90.270 91.955
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten.  

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 412 404 403
- Hoofdwinkelcentra 331 329 320
- Ondersteunende winkelcentra 70 65 73
- Verspreide winkels 10 8 8
- Grootschalige concentraties 1 2 2
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 41 41 40
- Hoofdwinkelcentra 34 34 33
- Ondersteunende winkelcentra 6 6 6
- Verspreide winkels 0 0 1
- Grootschalige concentraties 0 1 0
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 100 102 98
- Hoofdwinkelcentra 104 102 102
- Ondersteunende winkelcentra 87 86 83
- Verspreide winkels 49 58 63
- Grootschalige concentraties 147 704 131
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 412 404 403
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 56 62 60
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 9 11 14
- Niet samenwerkende ondernemers 347 331 329
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
21-40 verkooppunten
DUIFHUIZEN
VAN OS
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

InRetail

postadres
Postbus 762
3700 AT Zeist

bezoekadres
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

t. (088) 973 06 00
f. (088) 973 06 99
w. www.inretail.nl
e. info@inretail.nl