Tuincentra

Brancheomschrijving

Tuincentra verkopen bloemen, planten, boomkwekerijgewassen, zaden en tuinbenodigdheden algemeen assortiment en dierbenodigdheden. Een deel van de tuincentra kweekt zelf in beperkte mate producten. De grotere tuincentra bieden alle productsoorten aan. Gespecialiseerde centra richten zich op een beperkt assortiment bijvoorbeeld alleen groenproducten.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Tuincentrum".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47762- Tuincentra" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Huis & tuin

De buitenste ring toont het aandeel van Huis & tuin in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Tuincentra in Huis & tuin.
Mouseover voor extra informatie

Zie de tabel 'omzetkengetallen' voor correct berekende waarden van deze kengetallen.

Het omzetaandeel van tuincentra is ongeveer 16% van het totale cluster huis & tuin. De werkgelegenheid heeft eveneens een aandeel van 14%. De tuincentra vormen ruim 5% van het aantal verkooppunten en rond de 29% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De tuinbranche kent een sterk seizoenpatroon. Het merendeel van de consumentenbestedingen wordt gedaan in het tweede kwartaal. Verder heeft het weer een belangrijk invloed op de bestedingen bij tuincentra. Bij mooi weer besteden consumenten meer geld.

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2015
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
(producten voor) huisdieren 67 147 1.128
bloemen/ planten/ tuinvegetatie 87 192 1.475
gereedschappen voor huis en tuin 93 205 1.576
lampen en decoratie 42 92 709
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeelkosten en huisvestingskosten en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2014 2015 2016
Omzet per winkel x €1.000 1.718 1.884 2.037
Omzet per m2 WVO 638 683 737
Omzet per FTE 161.283 165.427 164.004
Omzet per werkzame persoon 100.260 102.777 101.776
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2014 2015 2016
Aantal verkooppunten 623 602 581
- Hoofdwinkelcentra 13 12 11
- Ondersteunende winkelcentra 3 3 3
- Verspreide winkels 584 563 547
- Grootschalige concentraties 23 24 20
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2014 2015 2016
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 1.678 1.659 1.606
- Hoofdwinkelcentra 25 25 26
- Ondersteunende winkelcentra 2 2 2
- Verspreide winkels 1.499 1.465 1.433
- Grootschalige concentraties 152 167 144
Bron: Locatus
2014 2015 2016
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 2.694 2.757 2.764
- Hoofdwinkelcentra 1.938 2.047 2.380
- Ondersteunende winkelcentra 820 820 820
- Verspreide winkels 2.566 2.603 2.620
- Grootschalige concentraties 6.614 6.966 7.192
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2014 2015 2016
Totaal aantal winkels 623 602 581
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 111 106 105
- Grootwinkelbedrijf franchise 54 53 47
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 9 8 8
- Niet samenwerkende ondernemers 449 435 421
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2016
10-20 verkooppunten 41-80 verkooppunten
Life&Garden GroenRijk
Overvecht Intratuin
Ranzijn
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Tuinbranche Nederland

postadres
Postbus 762
3700 AT Zeist

bezoekadres
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

t. (088) 973 06 08
w. www.tuinbranche.nl
e. info@tuinbranche.nl