Tuincentra

Brancheomschrijving

Tuincentra verkopen bloemen, planten, boomkwekerijgewassen, zaden en tuinbenodigdheden algemeen assortiment en dierbenodigdheden. Een deel van de tuincentra kweekt zelf in beperkte mate producten. De grotere tuincentra bieden alle productsoorten aan. Gespecialiseerde centra richten zich op een beperkt assortiment bijvoorbeeld alleen groenproducten.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Tuincentrum".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47762- Tuincentra" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Huis & tuin

De buitenste ring toont het aandeel van Huis & tuin in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Tuincentra in Huis & tuin.
Mouseover voor extra informatie

Het omzetaandeel van tuincentra is ongeveer 16% van het totale cluster huis & tuin. De werkgelegenheid heeft eveneens een aandeel van 14%. De tuincentra vormen ruim 5% van het aantal verkooppunten en rond de 29% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De tuinbranche kent een sterk seizoenpatroon. Het merendeel van de consumentenbestedingen wordt gedaan in het tweede kwartaal. Verder heeft het weer een belangrijk invloed op de bestedingen bij tuincentra. Bij mooi weer besteden consumenten meer geld.

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
(producten voor) huisdieren 69 152 1.176
bloemen/ planten/ tuinvegetatie 90 198 1.536
gereedschappen voor huis en tuin 96 211 1.641
lampen en decoratie 43 95 738
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeelkosten en huisvestingskosten en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 1.623 1.745 1.864
Omzet per m2 WVO 589 632 662
Omzet per FTE 159.537 157.936 160.238
Omzet per werkzame persoon 96.599 95.515 96.871
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 602 581 564
- Hoofdwinkelcentra 12 11 11
- Ondersteunende winkelcentra 3 3 2
- Verspreide winkels 563 547 532
- Grootschalige concentraties 24 20 19
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 1.659 1.606 1.587
- Hoofdwinkelcentra 25 26 27
- Ondersteunende winkelcentra 2 2 1
- Verspreide winkels 1.465 1.433 1.438
- Grootschalige concentraties 167 144 122
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 2.757 2.764 2.814
- Hoofdwinkelcentra 2.047 2.380 2.430
- Ondersteunende winkelcentra 820 820 330
- Verspreide winkels 2.603 2.620 2.702
- Grootschalige concentraties 6.966 7.192 6.430
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 602 581 564
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 106 105 103
- Grootwinkelbedrijf franchise 53 47 40
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 8 8 8
- Niet samenwerkende ondernemers 435 421 413
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten 41-80 verkooppunten
OVERVECHT GROENRIJK INTRATUIN
RANZIJN
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Tuinbranche Nederland

postadres
Postbus 762
3700 AT Zeist

bezoekadres
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

t. (088) 973 06 08
w. www.tuinbranche.nl
e. info@tuinbranche.nl