Huishoudelijke artikelenzaken

Brancheomschrijving

Zaken met huishoudelijke artikelen verkopen producten van glas, porselein en aardewerk zoals eet- en drinkserviezen, tafelaccessoires en bloempotten. Andere productsoorten zijn van hout-, kurk-, riet- en plasticwaren. Potten, pannen en bestek vallen ook in deze categorie.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: "Glas/aardewerk", "Huishoudelijke artikelen", "Cadeau-artikelen", "Kookwinkel", "Antiek" en "Kunsthandel".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor zijn SBI-codes: "47595- Winkels in porcelein en aardewerk", "47596- Winkels in overige huishoudelijke artikelen", "47597- Winkels in huishoudwaren algemeen", "47783- Winkels in kunstvoorwerpen" en "47791- Winkels in antiek" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Huis & tuin

De buitenste ring toont het aandeel van Huis & tuin in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Huishoudelijke artikelenzaken in Huis & tuin.
Mouseover voor extra informatie

Het omzetaandeel van de huishoudelijke artikelenzaken is ongeveer 21% van het totale cluster huis & tuin. De werkgelegenheid heeft een aandeel van 25%. De huishoudelijke artikelen zaken vormen ruim 31% van het aantal verkooppunten en rond de 16% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
glas/ aardewerk/ huish. artikelen 59 130 1.011
kleine huishoudelijke apparatuur 21 47 364
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Deze grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning). 

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 687 691 729
Omzet per m2 WVO 2.712 2.684 2.812
Omzet per FTE 151.073 147.800 149.205
Omzet per werkzame persoon 83.395 81.496 82.263
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 3.748 3.684 3.532
- Hoofdwinkelcentra 2.555 2.512 2.420
- Ondersteunende winkelcentra 757 741 694
- Verspreide winkels 377 371 358
- Grootschalige concentraties 59 60 60
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 949 948 916
- Hoofdwinkelcentra 611 604 585
- Ondersteunende winkelcentra 223 225 213
- Verspreide winkels 75 78 75
- Grootschalige concentraties 40 41 43
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 253 257 259
- Hoofdwinkelcentra 239 240 242
- Ondersteunende winkelcentra 295 303 307
- Verspreide winkels 198 211 209
- Grootschalige concentraties 679 683 723
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 3.748 3.684 3.532
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 1.471 1.441 1.353
- Grootwinkelbedrijf franchise 23 21 20
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 69 68 56
- Niet samenwerkende ondernemers 2.185 2.154 2.103
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens
 

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten 41-80 verkooppunten > 80 verkooppunten
DILLE&KAMILL FLYING TIGER KIJKSHOP ACTION
NOVY SWAROVSKI BLOKKER
PRIMA NL MARSKRAMER
SOLA FABRIEK WERELDWINKEL
WAAR XENOS
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Vereniging Gebra

postadres
Postbus 7105
2701 AC Zoetermeer

bezoekadres
Ierlandlaan 10
2713 HL Zoetermeer

t. (079) 351 43 21
f. (079) 320 06 35
w. www.gebra.nl
e. info@gebra.nl