Speciaalzaken in ijzerwaren en gereedschappen

Brancheomschrijving

Winkels in ijzerwaren en gereedschappen richten zich op doe-het-zelf en klein ambachtelijk gebruik, tuingereedschappen, grasmaaiers en dergelijke en hang- en sluitwerk. Dit is eventueel in combinatie met het maken van (duplicaat)sleutels en lopers, het vervaardigen van naamplaten, het afmeten, afsnijden en zagen van metaalwaren zoals draad, buizen en dergelijke, en het verhuren van gereedschap.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Ijzerwaren & Gereedschap".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47521- Winkels in ijzerwaren" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Doe-het-zelfzaken

De buitenste ring toont het aandeel van Doe-het-zelfzaken in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Speciaalzaken in ijzerwaren en gereedschappen in Doe-het-zelfzaken.
Mouseover voor extra informatie

Het omzetaandeel van speciaalzaken in ijzerwaren en gereedschappen is ongeveer 10% van het totale cluster Doe het zelf zaken. De werkgelegenheid heeft een aandeel van 1%. De speciaalzaken in ijzerwaren en gereedschappen vormen ruim 11% van het aantal verkooppunten en rond de 3% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
bouten/ moeren/ schroeven/ pluggen 3 6 50
gereedschappen voor huis en tuin 96 211 1.641
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

 

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 458 480 523
Omzet per m2 WVO 1.789 1.856 2.032
Omzet per FTE 176.933 174.653 177.647
Omzet per werkzame persoon 148.526 146.413 148.832
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 310 296 280
- Hoofdwinkelcentra 128 120 113
- Ondersteunende winkelcentra 88 84 80
- Verspreide winkels 85 82 78
- Grootschalige concentraties 9 10 9
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 79 77 72
- Hoofdwinkelcentra 30 27 25
- Ondersteunende winkelcentra 15 14 13
- Verspreide winkels 27 27 26
- Grootschalige concentraties 7 9 8
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 256 259 257
- Hoofdwinkelcentra 230 223 223
- Ondersteunende winkelcentra 175 168 161
- Verspreide winkels 318 329 335
- Grootschalige concentraties 816 866 876
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 310 296 280
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 0 0 0
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 38 46 44
- Niet samenwerkende ondernemers 272 250 236
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
21-40 verkooppunten
ENORM
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

VERTAZ

postadres
Postbus 93002
2509 AA Den Haag

bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 12
3594 AV Den Haag

t. (070) 349 07 49
f. (070) 349 07 75
w. www.vertaz.nl
e. info@vertaz.nl