Bloemenwinkels

Brancheomschrijving

Bloemisten verkopen bloemen, planten, bloemwerk, potten en aanverwante producten aan consument en bedrijfsleven. In diverse bloemenwinkels zijn ook tuinbouwbenodigdheden, waaronder meststoffen, potgrond, bestrijdingsmiddelen, tuinbouwzaden en dergelijke te verkrijgen.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Bloem/Plant" en "Tuinartikelen".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47761- Winkels in bloemen en planten" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Huis & tuin

De buitenste ring toont het aandeel van Huis & tuin in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Bloemenwinkels in Huis & tuin.
Mouseover voor extra informatie

Het omzetaandeel van bloemenwinkels is ongeveer 11% van het totale cluster huis & tuin. De werkgelegenheid heeft eveneens een aandeel van 20%. De bloemenwinkels vormen ruim 28% van het aantal verkooppunten en rond de 5% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
bloembak en bloempot 6 14 109
bloemen 38 82 639
bomen/ struiken/ planten 33 72 559
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning). 

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 210 217 228
Omzet per m2 WVO 1.233 1.262 1.300
Omzet per FTE 89.460 89.184 90.688
Omzet per werkzame persoon 64.795 64.333 65.335
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 3.992 3.921 3.853
- Hoofdwinkelcentra 1.590 1.566 1.539
- Ondersteunende winkelcentra 1.009 984 940
- Verspreide winkels 1.350 1.326 1.328
- Grootschalige concentraties 43 45 46
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 679 675 675
- Hoofdwinkelcentra 155 154 155
- Ondersteunende winkelcentra 78 75 74
- Verspreide winkels 418 419 416
- Grootschalige concentraties 27 28 29
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 170 172 175
- Hoofdwinkelcentra 98 98 101
- Ondersteunende winkelcentra 78 76 79
- Verspreide winkels 309 316 313
- Grootschalige concentraties 633 611 634
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 3.992 3.921 3.853
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 56 54 46
- Grootwinkelbedrijf franchise 226 222 219
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 31 32 31
- Niet samenwerkende ondernemers 3.679 3.613 3.557
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 41-80 verkooppunten > 80 verkooppunten
COMBI PLANT BOERENBOND WELKOOP
DFM
HENDRIKSBLOE
PLANTENBEURS
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel

Da Vincilaan 5
6716 WC EDE
t. (0318) 52 75 68
w. 
www.vbw.nu
e. info@vbw.nu