Viswinkels

Brancheomschrijving

Hieronder vallen winkels in vis, schaal- en weekdieren, eventueel in combinatie met het schoonmaken en voor korte tijd conserveren van vis, en in beperkte mate het bakken van vis.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Vis".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4723- Viswinkels" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Foodspeciaalzaken

De buitenste ring toont het aandeel van Foodspeciaalzaken in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Viswinkels in Foodspeciaalzaken.
Mouseover voor extra informatie

Het omzetaandeel van viswinkels is ongeveer 10% van het totale cluster foodspeciaalzaken. De werkgelegenheid heeft eveneens een aandeel van 10%. De viswinkels vormen nog geen 10% van het aantal verkooppunten en rond de 5% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster. Het aandeel van het cluster in de totale detailhandel is lager dan 5%, behalve voor het aantal winkels, dat aandeel ligt iets hoger.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
houdbare vis 17 38 291
schaal- en schelpdieren 6 14 107
verse en diepvries vis 38 84 652
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 388 391 385
Omzet per m2 WVO 9.198 9.215 8.733
Omzet per FTE 114.823 114.530 115.029
Omzet per werkzame persoon 77.868 77.331 77.714
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 891 902 912
- Hoofdwinkelcentra 379 378 384
- Ondersteunende winkelcentra 366 371 373
- Verspreide winkels 139 144 145
- Grootschalige concentraties 7 9 10
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 38 38 40
- Hoofdwinkelcentra 17 17 18
- Ondersteunende winkelcentra 15 15 16
- Verspreide winkels 5 5 5
- Grootschalige concentraties 0 1 1
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 42 42 44
- Hoofdwinkelcentra 46 45 47
- Ondersteunende winkelcentra 41 41 43
- Verspreide winkels 34 37 37
- Grootschalige concentraties 68 60 57
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 891 902 912
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 0 0 0
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 31 27 27
- Niet samenwerkende ondernemers 860 875 885
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
21-40 verkooppunten
VISGILDE
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Vereniging Nederlandse Visbedrijven (VNV)

postadres
Postbus 185
3830 AD Leusden

bezoekadres
Fokkerstraat 2
3833 LD Leusden

t. (033) 495 30 96
w. www.visspecialisten.nl
e. info@visspecialisten.nl