Slijterijen

Brancheomschrijving

Slijterijen zijn winkels in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken (behalve zuivel), die in bezit zijn van een slijtvergunning. In slijterijen worden ook vaak glazen, kurkentrekkers e.d. verkocht. Soms worden ook biertaps en glazen verhuurd. Een enkele slijter bottelt zelf wijn.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Slijter" en "Wijnwinkel".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4725- Slijterijen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Foodspeciaalzaken

De buitenste ring toont het aandeel van Foodspeciaalzaken in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Slijterijen in Foodspeciaalzaken.
Mouseover voor extra informatie

Wat betreft omzet en winkelvloeroppervlak vormen de slijterijen circa 30% van het hele cluster foodspeciaalzaken. Het aandeel in de werkgelegenheid ligt op ongeveer 15%. Ongeveer 1 op de 5 winkels in het cluster is een slijterij.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
bier 61 134 1.041
gedistill. dranken en likeuren 40 88 684
wijnen 119 261 2.022
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 545 519 510
Omzet per m2 WVO 8.748 8.700 8.772
Omzet per FTE 287.040 280.848 282.244
Omzet per werkzame persoon 182.006 177.735 178.735
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 2.916 3.004 3.061
- Hoofdwinkelcentra 1.371 1.429 1.456
- Ondersteunende winkelcentra 922 946 958
- Verspreide winkels 599 604 618
- Grootschalige concentraties 24 25 29
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 182 179 178
- Hoofdwinkelcentra 84 83 83
- Ondersteunende winkelcentra 62 62 61
- Verspreide winkels 33 32 33
- Grootschalige concentraties 2 2 2
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 62 60 58
- Hoofdwinkelcentra 61 58 57
- Ondersteunende winkelcentra 68 65 63
- Verspreide winkels 55 54 53
- Grootschalige concentraties 84 81 73
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 2.916 3.004 3.061
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 1.392 1.430 1.409
- Grootwinkelbedrijf franchise 20 20 20
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 423 436 454
- Niet samenwerkende ondernemers 1.081 1.118 1.178
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten 41-80 verkooppunten > 80 verkooppunten
ATTENT SLIJT BONI SLIJTER DEEN SLIJTER COOP SLIJTER
GRAPEDISTRIC DIRCK III DEKA SLIJTER EMTÉ SLIJTER
HENRI BLOEM DIRK SLIJTER HOOGVL SLIJT GALL & GALL
MCDSLIJTERIJ POIESZ SLIJT JUMBO SLIJT
SUPERCOOP SL SPAR SLIJTER MITRA
VOMAR SLIJT PLUS SLIJTER
ÚWTOPSLIJTER
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

De Koninklijke SlijtersUnie

postadres
Postbus 885
5600 AW Eindhoven

bezoekadres
Kanaaldijk-Noord 1
5613 DH Eindhoven

t. (040) 245 37 85
f. (040) 243 17 49
w. www.slijtersunie.nl
e. info@slijtersUnie.nl

Vereniging Drankenhandel Nederland

postadres
Postbus 182
2260 AD Leidschendam

bezoekadres
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

T (070) 444 25 87
F (070) 317 50 46
E info@rndweb.nl
www.rndweb.nl