Slagerijen

Brancheomschrijving

Onder slagerijen vallen winkels in vlees en vleeswaren, eventueel in combinatie met (a) uitbenen, uitvliezen, kantsnijden, schoonmaken en voor korte tijd conserveren, (b) in beperkte mate slachten van levend ingekocht slachtvee en (c) het vervaardigen van vleeswaren, -salades en -snacks en dergelijke.

In de cijfers hieronder zijn niet meegenomen:

  1. poeliers (winkels in wild en gevogelte);
  2. ondernemingen in de ambulante handel (markthandel);
  3. winkels die uitsluitend via internet verkopen (webwinkels).

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Slagerij".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47221 Slagerijen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Foodspeciaalzaken

De buitenste ring toont het aandeel van Foodspeciaalzaken in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Slagerijen in Foodspeciaalzaken.
Mouseover voor extra informatie

De omzet van de slagers bedraagt ongeveer een kwart van de totale omzet van de cluster foodspeciaalzaken. De werkgelegenheid in de slagersbranche is ongeveer 30% van het cluster. Het aantal verkooppunten en winkelvloeroppervlak in de slagersbranche ligt op ongeveer 15% van het totale cluster foodspeciaalzaken.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
overig vlees 48 105 814
pluimvee 48 104 810
rundvlees (incl. kalfsvlees) 58 128 995
varkensvlees 53 117 905
vleeswaren en vleesgerechten 81 178 1.380
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning). De huisvestingskosten bestaan uit huur/gewaardeerde huur inclusief energie en water.

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 536 580 607
Omzet per m2 WVO 11.310 12.159 12.454
Omzet per FTE 109.008 108.505 109.210
Omzet per werkzame persoon 70.883 70.272 70.749
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 1.952 1.839 1.757
- Hoofdwinkelcentra 927 865 820
- Ondersteunende winkelcentra 632 605 587
- Verspreide winkels 388 365 347
- Grootschalige concentraties 5 4 3
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 93 88 86
- Hoofdwinkelcentra 46 43 42
- Ondersteunende winkelcentra 33 32 31
- Verspreide winkels 14 13 13
- Grootschalige concentraties 0 0 0
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 47 48 49
- Hoofdwinkelcentra 49 49 51
- Ondersteunende winkelcentra 52 52 53
- Verspreide winkels 37 37 37
- Grootschalige concentraties 51 56 48
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 1.952 1.839 1.757
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 47 37 31
- Grootwinkelbedrijf franchise 13 12 12
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 529 507 500
- Niet samenwerkende ondernemers 1.363 1.283 1.214
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten 41-80 verkooppunten > 80 verkooppunten
GELDERBLOM TOPSLAGER UW SLAGER KEURSLAGER
GROENE WEG
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

KNS

Bezoekadres
Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres
Postbus 1234
2280 CE Rijswijk

t. (070) 390 63 65
f. (070) 390 44 59