Poeliers

Brancheomschrijving

Poeliers zijn speciaalzaken in wild en gevogelte. Vaak in combinatie met zelf slachten, voor korte tijd conserveren en grillen.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Poelier".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47222 Poeliers" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Foodspeciaalzaken

De buitenste ring toont het aandeel van Foodspeciaalzaken in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Poeliers in Foodspeciaalzaken.
Mouseover voor extra informatie

Het aandeel van poeliers in het cluster foodspeciaalzaken is beperkt en ligt op ongeveer 3%. Poeliers zorgen voor 2% van de werkgelegenheid voor het gehele cluster en het aandeel in verkooppunten bedraagt 2% met 207 winkels.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
eieren 17 37 284
pluimvee 48 104 810
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 441 458 448
Omzet per m2 WVO 10.715 11.168 10.446
Omzet per FTE 159.980 159.463 160.712
Omzet per werkzame persoon 94.584 93.772 94.519
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 207 203 208
- Hoofdwinkelcentra 96 92 95
- Ondersteunende winkelcentra 64 66 69
- Verspreide winkels 47 45 44
- Grootschalige concentraties 0 0 0
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 9 8 9
- Hoofdwinkelcentra 4 4 4
- Ondersteunende winkelcentra 3 3 3
- Verspreide winkels 2 2 2
- Grootschalige concentraties 0 0 0
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 41 41 43
- Hoofdwinkelcentra 42 42 45
- Ondersteunende winkelcentra 42 42 43
- Verspreide winkels 37 39 38
- Grootschalige concentraties n.b. n.b. n.b.
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 207 203 208
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 11 13 12
- Grootwinkelbedrijf franchise 30 33 38
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 0 0 0
- Niet samenwerkende ondernemers 166 157 158
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten
UW POELIER KIPPIE
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

NBPW - Advies- en belangenorganisatie voor pluimvee- en wildbedrijven

Postadres
Postbus 350
2400 AJ Alphen a/d Rijn

Bezoekadres
Raoul Wallenbergplein 5
2505 CZ Alphen a/d Rijn

t. (0172) 49 04 90
f. (0172) 42 42 30
w. www.nbpw.nl
e. jwdejong@nbpw.nl