Kaas- en delicatessenwinkels

Brancheomschrijving

Deze speciaalzaken verkopen allerlei soorten binnen- en buitenlandse kaas en kaasproducten. Vaak zijn ook paté's, salades, noten en wijn in het assortiment opgenomen.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Kaas".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47291 Winkels in kaas" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Foodspeciaalzaken

De buitenste ring toont het aandeel van Foodspeciaalzaken in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Kaas- en delicatessenwinkels in Foodspeciaalzaken.
Mouseover voor extra informatie

De kaaswinkels hebben een omzetaandeel van circa 5% binnen het cluster foodspeciaalzaken. De werkgelegenheid heeft een vergelijkbaar aandeel. De hoeveelheid winkels en winkelvloeroppervlak is eveneens circa 5% van het gehele cluster.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
kaas 104 228 1.767
noten en pitten 23 51 396
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 329 347 345
Omzet per m2 WVO 6.877 7.186 6.970
Omzet per FTE 143.843 146.476 149.432
Omzet per werkzame persoon 106.366 107.558 109.553
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 653 648 669
- Hoofdwinkelcentra 375 378 393
- Ondersteunende winkelcentra 212 204 212
- Verspreide winkels 65 65 63
- Grootschalige concentraties 1 1 1
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 31 31 33
- Hoofdwinkelcentra 18 19 20
- Ondersteunende winkelcentra 10 10 10
- Verspreide winkels 2 2 2
- Grootschalige concentraties 0 0 0
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 48 48 49
- Hoofdwinkelcentra 49 50 52
- Ondersteunende winkelcentra 49 50 49
- Verspreide winkels 37 35 36
- Grootschalige concentraties 60 60 60
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 653 648 669
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 125 127 117
- Grootwinkelbedrijf franchise 35 38 43
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 13 14 15
- Niet samenwerkende ondernemers 480 469 494
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten 41-80 verkooppunten
CHEESE & MOR KAAS EN ZO ZUIVELHOEVE
KAASHUITROMP KAASSPECIALI
KAASPAKHUIS
KAASVOORDEEL
KAATJE JANS
KOETSHUYSCH
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Het Vakcentrum

Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden

t. (0348) 41 97 71
f. (0348) 42 18 01
e. info@vakcentrum.nl