Brood- en banketzaken

Brancheomschrijving

Bij de brood- en banketzaken kan een onderscheid worden gemaakt naar koude en warme bakkers. Bij koude bakkers gaat het om de verkoop van niet zelf vervaardigd brood en banket, eventueel in combinatie met de vervaardiging van (kleine) broodproducten via een opwarmoven en/of de verkoop van chocolade en suikerwerk.

Bij warme bakkers gaat het om de verkoop van zelf vervaardigd brood en banket. Qua bedrijfsvoering, omzet en bruto winstmarges bestaat er een groot verschil tussen beide typen brood- en banketzaken.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Bakker" en "Vlaaien".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47241- Winkels in brood en banket" gebruikt.

Let op: De hier gebruikte cijfers hebben deels betrekking op alleen koude bakkers en deels op de combinatie met warme bakkers. In de komende periode wordt dit aangepast.

Aandeel in Detailhandel en Foodspeciaalzaken

De buitenste ring toont het aandeel van Foodspeciaalzaken in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Brood- en banketzaken in Foodspeciaalzaken.
Mouseover voor extra informatie

De koude brood- en banketzaken hebben een beperkt omzetaandeel van circa 7% in het totale cluster foodspeciaalzaken. Voor de werkgelegenheid in FTE ligt het aandeel van koude  brood- en banketzaken rond de 14%.

Bij de verkooppunten en winkelvloeroppervlak zijn de warme  brood- en banketzaken wel meegeteld. Hierdoor liggen de aandelen beduidend hoger, nl. op 30% respectievelijk 25%.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
brood en beschuit 140 308 2.390
chocoladeproducten 23 51 398
gebak en koekjes 81 177 1.375
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 187 186 182
Omzet per m2 WVO 4.393 4.363 4.134
Omzet per FTE 83.802 81.891 81.124
Omzet per werkzame persoon 57.910 56.511 56.115
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 4.000 3.929 3.873
- Hoofdwinkelcentra 1.888 1.857 1.831
- Ondersteunende winkelcentra 1.312 1.283 1.250
- Verspreide winkels 791 780 785
- Grootschalige concentraties 9 9 7
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 170 168 171
- Hoofdwinkelcentra 84 83 85
- Ondersteunende winkelcentra 58 57 57
- Verspreide winkels 28 28 28
- Grootschalige concentraties 0 0 0
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 43 43 44
- Hoofdwinkelcentra 44 45 47
- Ondersteunende winkelcentra 44 44 46
- Verspreide winkels 35 35 35
- Grootschalige concentraties 51 48 49
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 4.000 3.929 3.873
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 576 561 536
- Grootwinkelbedrijf franchise 282 288 277
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 411 412 407
- Niet samenwerkende ondernemers 2.731 2.668 2.653
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten 41-80 verkooppunten > 80 verkooppunten
BAKKER ROEL AMMERLAAN AMBACHTSBAKK BAKKER BART
BEKKERS KLOOTWIJK LIMBURGIA ECHTE BAKKER
BLIEK LEKKERDINGEN VAN MAANEN MULTIVLAAI
BROEKMANS ROODENRIJS
F V LIESHOUT
GEBR VD BERG
HILVERS
JONGERIUS
JOS PUTS
KONING
SUPERVLAAI
TIJSTERMAN
ULJEE
VAN DER WAL
VAN IERSEL
VAN KEULEN
VAN VESSEM
VINK
VLAAMSCH BRO
VONCKEN
VOSKAMP
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging [NBOV]

Postadres
Postbus 332
2800 AH Gouda

Bezoekadres
Gerbrandyweg 8
2805 BZ  Gouda

t. (0182) 69 30 30
f. (0182) 69 30 69
w. www.nbov.nl
e. info@nbov.nl