Agf speciaalzaken

Brancheomschrijving

De AGF speciaalzaken verkopen aardappelen, groenten en fruit, eventueel in combinatie met het in beperkte mate vervaardigen van groente- en fruitsalades, en samenstellen van fruitpakketten en -schalen.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Groente/fruit".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4721- Groentewinkels" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Foodspeciaalzaken

De buitenste ring toont het aandeel van Foodspeciaalzaken in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Agf speciaalzaken in Foodspeciaalzaken.
Mouseover voor extra informatie

De AGF speciaalzaken vertegenwoordigen ruim meer dan een tiende van de omzet van de totale omzet in het cluster foodspeciaalzaken. Bij de werkgelegenheid is het aandeel circa 14%. Het aantal verkooppunten en het winkelvloeroppervlak is ongeveer 8% van het hele cluster. Het omzetaandeel van het cluster foodspeciaalzaken in de totale detailhandel ligt rond de 3%.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
aardappelen 37 82 636
aardappelproducten 21 45 353
diepvries- en overige groenten 38 82 640
fruit 159 349 2.704
kant-en-klaar- en diepvriesmaaltijden 39 86 665
salades e.d. 27 59 457
verse groenten 134 293 2.273
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 354 365 368
Omzet per m2 WVO 6.584 6.675 6.665
Omzet per FTE 110.672 109.451 109.664
Omzet per werkzame persoon 76.378 75.309 75.523
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels


Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 1.017 988 970
- Hoofdwinkelcentra 416 401 396
- Ondersteunende winkelcentra 316 308 292
- Verspreide winkels 284 277 280
- Grootschalige concentraties 1 2 2
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 55 54 54
- Hoofdwinkelcentra 24 23 23
- Ondersteunende winkelcentra 17 17 17
- Verspreide winkels 14 14 14
- Grootschalige concentraties 0 0 0
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 54 55 55
- Hoofdwinkelcentra 57 57 58
- Ondersteunende winkelcentra 54 56 57
- Verspreide winkels 49 49 50
- Grootschalige concentraties 35 93 64
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 1.017 988 970
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 38 38 36
- Grootwinkelbedrijf franchise 10 9 7
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 31 29 30
- Niet samenwerkende ondernemers 938 912 897
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten
FRUITCOMPANY GOUDREINET
GROENTE&FRUI
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

AGF Detailhandel Nederland (ADN)

Postadres
Antwoordnummer 84246
2508 WB Den Haag

Bezoekadres
Prins Mauritsplein 1a
2582 NA Den Haag

t. (070) 351 21 06
f. (070) 351 21 99
w. www.agfdetailhandel.nl
e. info@agfdetailhandel.nl