Tweewielerspeciaalzaken

Brancheomschrijving

Onder de tweewielerspeciaalzaken vallen winkels in:

  • fietsen en onderdelen voor fietsen;
  • brom- en snorfietsen en in elektrische fietsen;
  • eventueel in combinatie met reparatie van fietsen en bromfietsen.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Fietsen" en "Scooters/brommers".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47641- Winkels in fietsen en bromfietsen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Educatie & vrije tijd

De buitenste ring toont het aandeel van Educatie & vrije tijd in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Tweewielerspeciaalzaken in Educatie & vrije tijd.
Mouseover voor extra informatie

De tweewielerspeciaalzaken maken onderdeel uit van de cluster 'educatie & vrije tijd'. De andere branches binnen de cluster zijn: boekhandels, cd-winkels, kantoorboek- en vakhandel, muziekhandel, dierenspeciaalzaken, tabak- en gemakzaken en speelgoedzaken . De cluster is goed voor 4% van de totale detailhandelsomzet. Binnen de cluster hebben de tweewielerspeciaalzaken een omzetaandeel van 31%.

 

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
fietsen 98 214 1.661
motorfietsen/ scooters en bromf. 15 32 248
onderd./ toebeh. motoren/ (brom)f. 16 34 266
reparatie fiets/ bromfiets/ scooter 14 30 232
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

 

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 454 465 463
Omzet per m2 WVO 2.412 2.432 2.395
Omzet per FTE 164.440 165.670 166.859
Omzet per werkzame persoon 136.961 137.568 138.570
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 3.028 3.061 3.095
- Hoofdwinkelcentra 961 982 995
- Ondersteunende winkelcentra 638 654 650
- Verspreide winkels 1.384 1.378 1.400
- Grootschalige concentraties 45 47 50
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 570 585 599
- Hoofdwinkelcentra 175 182 184
- Ondersteunende winkelcentra 94 97 96
- Verspreide winkels 280 286 297
- Grootschalige concentraties 20 21 22
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 188 191 193
- Hoofdwinkelcentra 183 185 185
- Ondersteunende winkelcentra 147 148 147
- Verspreide winkels 202 207 212
- Grootschalige concentraties 449 443 439
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 3.028 3.061 3.095
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 9 8 8
- Grootwinkelbedrijf franchise 141 136 135
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 81 79 87
- Niet samenwerkende ondernemers 2.797 2.838 2.865
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten > 80 verkooppunten
FIETSCITY FIETSPLUS BIKE TOTAAL
HANS STRUIJK FIETSWERELD PROFILE
MANGO MOBILI GIANT STORE
RIJWIELSHOP
ZWARTE FIETS
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Bovag Tweewielerbedrijven

postadres
Postbus 1100
980DC Bunnik

bezoekadres
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
t. (030) 659 52 11