Speelgoedzaken

Brancheomschrijving

Onder speelgoedzaken vallen winkels in speelgoed, winkels in spellen, puzzels en dergelijke, winkels in spelcomputers en winkels in modelbouw.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Speelgoed" en "Modelbouw".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4765- Speelgoedwinkels" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Educatie & vrije tijd

De buitenste ring toont het aandeel van Educatie & vrije tijd in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Speelgoedzaken in Educatie & vrije tijd.
Mouseover voor extra informatie

De speelgoedzaken maken onderdeel uit van de cluster 'educatie & vrije tijd'. De andere branches binnen de cluster zijn: boekhandels, cd-winkels, kantoorboek- en vakhandel, muziekhandel, dierenspeciaalzaken , tabak- en gemakzaken en tweewielerspeciaalzaken. De cluster is goed voor 4% van de totale detailhandelsomzet. Binnen de cluster hebben de speelgoedzaken een omzetaandeel van 18%.

 

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
computer- en videospellen 13 28 215
modelbouw/ constructiespeelgoed/ speelgoed 40 89 688
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Deze grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Het vierde kwartaal is voor speelgoedwinkels met de sint- en kerstinkopen de drukste periode van het jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 636 644 621
Omzet per m2 WVO 2.767 2.818 2.614
Omzet per FTE 205.345 200.686 196.718
Omzet per werkzame persoon 117.479 114.636 112.853
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 993 961 936
- Hoofdwinkelcentra 662 640 620
- Ondersteunende winkelcentra 206 199 183
- Verspreide winkels 108 106 113
- Grootschalige concentraties 17 16 20
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 228 220 222
- Hoofdwinkelcentra 149 143 143
- Ondersteunende winkelcentra 41 40 38
- Verspreide winkels 16 15 17
- Grootschalige concentraties 22 21 25
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 230 229 237
- Hoofdwinkelcentra 226 224 230
- Ondersteunende winkelcentra 197 203 205
- Verspreide winkels 145 143 151
- Grootschalige concentraties 1.323 1.309 1.241
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 993 961 936
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 520 505 496
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 33 32 33
- Niet samenwerkende ondernemers 440 424 407
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 41-80 verkooppunten > 80 verkooppunten
BART SMIT TOP 1 TOYS INTERTOYS
GAMES WORKSH
TOYCHAMP
TOYS XL
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Vereniging Gebra
Postbus 7105
2701 AC Zoetermeer
Ierlandlaan 10
Zoetermeer
Tel. 079 - 351 43 21
Fax 079 - 320 06 35