Muziekhandel

Brancheomschrijving

Onder de muziekhandel vallen winkels in muziekinstrumenten en bladmuziek, eventueel in combinatie met reparatie van muziekinstrumenten.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Muziekinstrumenten".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47594- Winkels in muziekinstrumenten" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Educatie & vrije tijd

De buitenste ring toont het aandeel van Educatie & vrije tijd in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Muziekhandel in Educatie & vrije tijd.
Mouseover voor extra informatie

De muziekhandel maakt onderdeel uit van de cluster 'educatie & vrije tijd'. De andere branches binnen de cluster zijn: boekhandels, cd-winkels, dierenspeciaalzaken ,kantoorboek- en vakhandel , speelgoedzaken, tabak- en gemakzaken en tweewielerspeciaalzaken. De cluster is goed voor 4% van de totale detailhandelsomzet. Binnen de cluster heeft de muziekhandel een omzetaandeel van 3%.

 

Bestedingen en marktaandelen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
muziekinstrument 6 13 98
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

 

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

 

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 288 288 306
Omzet per m2 WVO 1.680 1.652 1.752
Omzet per FTE 125.448 123.298 124.456
Omzet per werkzame persoon 110.625 108.620 109.633
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 357 351 335
- Hoofdwinkelcentra 146 147 133
- Ondersteunende winkelcentra 61 61 58
- Verspreide winkels 141 134 135
- Grootschalige concentraties 9 9 9
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 61 61 58
- Hoofdwinkelcentra 18 19 17
- Ondersteunende winkelcentra 9 9 8
- Verspreide winkels 29 28 28
- Grootschalige concentraties 6 6 5
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 171 175 174
- Hoofdwinkelcentra 125 127 128
- Ondersteunende winkelcentra 141 147 132
- Verspreide winkels 204 209 210
- Grootschalige concentraties 617 617 610
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Vrijwel alle muziekhandels behoren tot de categorie niet samenwerkende ondernemers.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 357 351 335
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 1 4 5
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 0 0 0
- Niet samenwerkende ondernemers 356 347 330
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.
 

Brancheorganisatie

 

NPMB
Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond
Postbus 78
3300 AB DORDRECHT
t. (078) 613 36 96
w. www.npmb.nl  
e-mail: secretariaat@npmb.nl

 

 

Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgeverijen in Nederland
Buntlaan 11b
3941 MG DOORN