Kantoorboek- en vakhandel

Brancheomschrijving

Onder de kantoorboek- en vakhandel vallen winkels in:

  • kantoor- en schoolbenodigdheden, zoals leermiddelen, schrijf- en tekenbenodigdheden en kantoorartikelen;
  • kranten en tijdschriften;
  • boeken, kranten en tijdschriften, school- en kantoorbehoeften algemeen assortiment.

De winkels in kranten en tijdschriften warenvoorheen ingedeeld bij de winkels in boeken.

Aandeel in Detailhandel en Educatie & vrije tijd

De buitenste ring toont het aandeel van Educatie & vrije tijd in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Kantoorboek- en vakhandel in Educatie & vrije tijd.
Mouseover voor extra informatie

De kantoorboek- en vakhandel maakt onderdeel uit van de cluster 'educatie & vrije tijd'. De andere branches binnen de cluster zijn: boekhandels, cd-winkels, dierenspeciaalzaken, muziekhandel, speelgoedzaken, tabak- en gemakzaken en tweewielerspeciaalzaken. De cluster is goed voor 4% van de totale detailhandelsomzet. Binnen de cluster heeft de kantoorboek- en vakhandel een omzetaandeel van 16%.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Poster/Kaart", "Boek & kantoor", "Kantoorartikelen" en "Inktvullers".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4762- Winkels in lectuur en schrijfwaren" gebruikt.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
boeken 64 140 1.086
ov. gedrukt materiaal/ kantoorart. 28 61 474
tijdschriften 13 29 223
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

 

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 442 442 451
Omzet per m2 WVO 3.034 3.003 3.038
Omzet per FTE 164.039 158.013 156.622
Omzet per werkzame persoon 111.218 107.165 106.504
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 1.127 1.066 1.018
- Hoofdwinkelcentra 725 686 666
- Ondersteunende winkelcentra 327 308 285
- Verspreide winkels 70 67 63
- Grootschalige concentraties 5 5 4
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 164 157 151
- Hoofdwinkelcentra 113 109 106
- Ondersteunende winkelcentra 41 39 37
- Verspreide winkels 7 6 6
- Grootschalige concentraties 3 3 2
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 146 147 148
- Hoofdwinkelcentra 156 159 160
- Ondersteunende winkelcentra 125 126 128
- Verspreide winkels 104 95 102
- Grootschalige concentraties 510 510 418
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 1.127 1.066 1.018
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 444 408 393
- Grootwinkelbedrijf franchise 145 155 159
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 91 73 59
- Niet samenwerkende ondernemers 447 430 407
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 41-80 verkooppunten > 80 verkooppunten
INKSTATION AKO BRUNA
BLZ. READ SHOP
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Novaka

bezoekadres
De Lairessestraat 109
1071 NX Amsterdam

Telefoon: 020 - 664 55 21
Fax: 020 - 675 23 46
E-mail: info@novaka.nl