CD-winkels

Brancheomschrijving

Onder CD-winkels vallen winkels in audio- en video-opnamen, waaronder cd's en dvd's.

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4763- Winkels in audio-  en video-opnamen" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Educatie & vrije tijd

De buitenste ring toont het aandeel van Educatie & vrije tijd in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van CD-winkels in Educatie & vrije tijd.
Mouseover voor extra informatie

De cd-winkels maken onderdeel uit van de cluster 'educatie & vrije tijd'. De andere branches binnen de cluster zijn: boekhandels, dierenspeciaalzaken, kantoorboek- en vakhandel, muziekhandel, speelgoedzaken, tabak- en gemakzaken en tweewielerspeciaalzaken. De cluster is goed voor 4% van de totale detailhandelsomzet. Binnen de cluster hebben de cd-winkels een omzetaandeel van 2% welke gerealiseerd worden uit 170 verkooppunten.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: ”Beeld/Geluid".

Bestedingen en marktaandelen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
cds 7 16 124
dvd en blu-ray disk: bespeeld en onbespeeld 8 18 139
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.. 

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 136 118 112
Omzet per m2 WVO 1.478 1.224 1.251
Omzet per FTE 96.787 86.950 83.030
Omzet per werkzame persoon 85.904 77.527 74.312
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkel

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 170 168 166
- Hoofdwinkelcentra 127 128 125
- Ondersteunende winkelcentra 31 29 27
- Verspreide winkels 12 11 14
- Grootschalige concentraties 0 0 0
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 16 16 15
- Hoofdwinkelcentra 12 13 12
- Ondersteunende winkelcentra 2 2 2
- Verspreide winkels 1 1 1
- Grootschalige concentraties 0 0 0
Bron: Locatus

2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 92 97 89
- Hoofdwinkelcentra 96 103 93
- Ondersteunende winkelcentra 78 71 79
- Verspreide winkels 80 86 74
- Grootschalige concentraties n.b. n.b. n.b.
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Het overgrote deel van de CD-winkels betreft het niet samenwerkende ondernemers.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 170 168 166
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 18 18 18
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 0 0 0
- Niet samenwerkende ondernemers 152 150 148
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Brancheorganisatie

Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers

NVER
Postbus 226
1200 AE Hilversum

Bezoekadres:
Soestdijkerstraatweg 21
Hilversum
Tel. +31 (0) 35 672 90 90
Fax +31 (0) 35 672 90 99