Boekhandels

Brancheomschrijving

Onder boekhandels vallen winkels in boeken, inclusief schoolboeken. De winkels in kranten en tijdschriften zaten voorheen ingedeeld bij de boekhandels, maar zijn nu ingedeeld bij de winkels in lectuur en schrijfwaren (kantoorboek- en -vakhandel).

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Boekhandel" en "Stripboeken".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4761-Boekenwinkels" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Educatie & vrije tijd

De buitenste ring toont het aandeel van Educatie & vrije tijd in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Boekhandels in Educatie & vrije tijd.
Mouseover voor extra informatie

De boekhandels maken onderdeel uit van de cluster 'educatie & vrije tijd'. De andere branches binnen de cluster zijn: cd-winkels, dierenspeciaalzaken, kantoorboek- en vakhandel, muziekhandel, speelgoedzaken, tabak- en gemakzaken en tweewielerspeciaalzaken. De cluster is goed voor 4% van de totale detailhandelsomzet. Binnen de cluster hebben de boekhandels een omzetaandeel van 9%.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
boeken 64 140 1.086
ov. gedrukt materiaal/ kantoorart. 28 61 474
tijdschriften 13 29 223
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 532 535 564
Omzet per m2 WVO 3.398 3.238 3.479
Omzet per FTE 202.175 197.418 198.692
Omzet per werkzame persoon 120.155 117.170 117.960
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 694 675 643
- Hoofdwinkelcentra 518 509 484
- Ondersteunende winkelcentra 110 107 103
- Verspreide winkels 65 58 54
- Grootschalige concentraties 1 1 2
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 109 111 104
- Hoofdwinkelcentra 89 93 86
- Ondersteunende winkelcentra 14 14 14
- Verspreide winkels 6 5 4
- Grootschalige concentraties 0 0 0
Bron: Locatus

2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 157 165 162
- Hoofdwinkelcentra 172 183 178
- Ondersteunende winkelcentra 126 129 132
- Verspreide winkels 88 78 78
- Grootschalige concentraties 55 55 130
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 694 675 643
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 124 129 126
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 1 1 1
- Niet samenwerkende ondernemers 569 545 516
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten > 80 verkooppunten
DE FAKKEL BO BOEKENVOORDE
PLANTAGE B&M LIBRIS
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Koninklijke Boekverkopersbond

Postbus 32
3720 AA Bilthoven

Telefoon 030 228 79 56
Fax 030 228 45 66

Prins Hendriklaan 72
3721 AT Bilthoven
E-mail info@boekbond.nl

 

 

Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak

BCB
Oranjelaan 29
3843 AA Harderwijk
Nederland

Tel: 0341-270000
Email: info@bcbplein.nl