Fotozaken

Brancheomschrijving

Onder de fotozaken vallen winkels in:

  • fotografische artikelen en benodigdheden, waaronder foto- en filmcamera's, projectors en dergelijke, soft- en hardware voor digitale foto's, fototassen, statieven, fotolijsten, enz.;
  • eventueel in combinatie met het maken van pasfoto's, huwelijksreportages e.d.

Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: "Foto/Film".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code “47781- Winkels in fotografische artikelen” gebruikt. 

Aandeel in Detailhandel en Consumentenelectronica

De buitenste ring toont het aandeel van Consumentenelectronica in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Fotozaken in Consumentenelectronica.
Mouseover voor extra informatie

Naast de fotozaken omvat de cluster consumentenelectronica ook nog telecomwinkels, computershops en electronicawinkels. De cluster consumentenelectronica is goed voor 4 % van de omzet van de detailhandel. Het omzetaandeel van fotozaken binnen de cluster consumentenelektronica bedraagt 5%.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
foto- en filmcamera 11 25 195
fotoaccessoires 6 12 96
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

 

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 386 428 432
Omzet per m2 WVO 4.570 5.465 5.510
Omzet per FTE 192.996 181.299 177.870
Omzet per werkzame persoon 140.803 132.746 130.732
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 382 313 297
- Hoofdwinkelcentra 281 233 225
- Ondersteunende winkelcentra 76 62 55
- Verspreide winkels 23 17 17
- Grootschalige concentraties 2 1 0
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 32 24 23
- Hoofdwinkelcentra 23 18 18
- Ondersteunende winkelcentra 6 5 4
- Verspreide winkels 2 2 2
- Grootschalige concentraties 1 0 0
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 85 78 78
- Hoofdwinkelcentra 83 78 78
- Ondersteunende winkelcentra 79 76 74
- Verspreide winkels 96 98 97
- Grootschalige concentraties 328 40 n.b.
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 382 313 297
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 46 11 10
- Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 90 80 81
- Niet samenwerkende ondernemers 246 222 206
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster..

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 41-80 verkooppunten
COMBI RINGFOTO
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

Stichting Nederlandse Fotovakhandel SNF

Postbus 72
6860 AB Oosterbeek
t. (026) 339 14 72
w. www.snf-apeldoorn.nl