Electronicawinkels

Brancheomschrijving

Onder electronicawinkels vallen winkels in:

  • witgoed, zoals wasmachines, koelkasten, fornuizen, magnetrons en vrieskisten, eventueel in combinatie met plaatsen en repareren van witgoed;
  • bruingoed, winkels in audio- en videoapparaten, eventueel in combinatie met plaatsen en repareren van bruingoed;
  • wit- en bruingoed, algemeen assortiment van wit- en bruingoed, eventueel in combinatie met plaatsen en repareren van wit- en bruingoed;
  • winkels met een algemeen assortiment elektronica (witgoed, bruingoed, computers, telecom en fotoapparatuur), eventueel in combinatie met plaatsen en repareren van elektronica.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Electronica", "Naaimachines", "Radio & TV", "Huishoudelijk Ond.", "Witgoed" en "Electro".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor zijn SBI-codes "4743-Winkels in audio- en videoapparatuur" en "4754- Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur" gebruikt.

Aandeel in Detailhandel en Consumentenelectronica

De buitenste ring toont het aandeel van Consumentenelectronica in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Electronicawinkels in Consumentenelectronica.
Mouseover voor extra informatie

Naast de electronicawinkels omvat de cluster consumentenelectronica ook nog computershops, fotozaken en telecomwinkels. De cluster consumentenelectronica is goed voor 4% van de omzet van de detailhandel. Het omzetaandeel van electronicawinkels binnen de cluster consumentenelektronica bedraagt 71%.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
(af)wasmachines en wasdrogers 28 62 480
(on)bespeelde informatiedragers 17 38 292
computerapparatuur 114 250 1.942
kleine huishoudelijke apparatuur 21 47 364
koel- en vrieskasten 13 29 224
stofzuigers incl. hulpstukken 6 13 100
tvs/ audio- en videoapparatuur 56 124 960
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Deze grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De feest- en cadeaumaand december is veruit de drukste verkoopperiode voor de electronicawinkels. Echter ook januari steekt fors boven de gemiddelde maandomzet uit.

 

 

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven.

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 1.400 1.392 1.463
Omzet per m2 WVO 4.605 4.527 4.679
Omzet per FTE 327.667 316.448 314.554
Omzet per werkzame persoon 225.970 218.257 217.224
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 1.852 1.781 1.648
- Hoofdwinkelcentra 1.016 976 875
- Ondersteunende winkelcentra 341 333 318
- Verspreide winkels 420 398 383
- Grootschalige concentraties 75 74 72
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd..

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 563 548 515
- Hoofdwinkelcentra 287 276 248
- Ondersteunende winkelcentra 75 74 75
- Verspreide winkels 79 75 67
- Grootschalige concentraties 122 123 125
Bron: Locatus

2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 304 308 313
- Hoofdwinkelcentra 283 283 283
- Ondersteunende winkelcentra 220 221 237
- Verspreide winkels 187 189 175
- Grootschalige concentraties 1.625 1.661 1.740
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 1.852 1.781 1.648
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 287 292 215
- Grootwinkelbedrijf franchise 137 145 140
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 278 272 259
- Niet samenwerkende ondernemers 1.150 1.072 1.034
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.
 

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 21-40 verkooppunten 41-80 verkooppunten > 80 verkooppunten
BANG & OLUFS ELEKTROVAKMA BCC EP
HI-FI KLUBBE EUROPART ELEC WORLD EURONICS
PLENTYPARTS MEDIA MARKT EXPERT
WITGOEDSPECI HANDYMAN
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

UNETO-VNI

Bezoekadres:
Bredewater 20
2715 CA   ZOETERMEER

Correspondentie-adres:
Postbus 188
2700 AD  ZOETERMEER
T 079 325 06 50  
F 079 325 06 66
E info@uneto-vni.nl