Computershops

Brancheomschrijving

Tot de computershops worden gerekend winkels in computers (hardware en software) en randapparaten. De winkels in spelcomputers worden niet tot de computerbranche gerekend, maar tot de speelgoedbranche.

Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: "Sotware/Games" en "Computers".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code “4741-Winkels in computers en software” gebruikt. 

Aandeel in Detailhandel en Consumentenelectronica

De buitenste ring toont het aandeel van Consumentenelectronica in de totale detailhandel.
De binnenste ring toont het aandeel van Computershops in Consumentenelectronica.
Mouseover voor extra informatie

Naast de computershops omvat de cluster consumentenelectronica ook nog telecomwinkels, fotozaken en electronicawinkels. De cluster consumentenelectronica is goed voor 4% van de omzet van de detailhandel. Het omzetaandeel van computershops binnen de cluster consumentenelektronica bedraagt 11%.

Bestedingen en marktaandelen

Bestedingen

De onderstaande tabel geeft voor een aantal belangrijke productgroepen binnen dit cluster de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW). Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

Consumptieve bestedingen door Nederlandse huishoudens, in euro's incl. BTW in 2016
Per hoofd Per huishouden Totaal in mln. €
computerapparatuur 73 160 1.241
randapparatuur voor computer 41 90 695
Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderz

Marktaandelen

Voor een aantal belangrijke artikelgroepen binnen dit cluster is het aandeel in procenten van de verschillende verkoopkanalen bepaald. Dit aandeel is weergegeven door een bepaalde kleur binnen de balk. (mouse over voor meer informatie)

Omzet en exploitatie

Omzetontwikkeling

De linker as geeft de omzetmutatie aan in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. Een positieve waarde geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van het voorgaande jaar en vice versa. De rechter as laat de absolute hoogte van de omzet zien over de afgelopen drie jaar.

Deze grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet van de branche in procenten ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Exploitatiebeeld

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning).

Omzetkengetallen

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de omzet per winkel weer. Daarnaast is een aantal productiviteitsindicators weergegeven. Stijgingen of dalingen hierin geven aan of het beter of juist minder gaat met de tot dit segment behorende bedrijven..

Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 691 851 1.001
Omzet per m2 WVO 8.003 10.777 13.528
Omzet per FTE 245.893 244.271 250.778
Omzet per werkzame persoon 201.986 200.305 205.366
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal m2 wvo per winkel (Locatus)

Winkels en WVO

Winkels

Het totale aantal verkooppunten geeft een beeld van een groei of krimp van dit cluster. Daarnaast is, op basis van de winkelconcentratie, een schets gegeven van de locatie van de verkooppunten. 

Aantal winkels naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Aantal verkooppunten 1.023 850 767
- Hoofdwinkelcentra 572 451 388
- Ondersteunende winkelcentra 213 177 158
- Verspreide winkels 224 208 207
- Grootschalige concentraties 14 14 14
Bron: Locatus en CBS

Naast het aantal verkooppunten is de ontwikkeling van het totale winkelvloeroppervlak over de afgelopen drie jaar eveneens een indicatie voor de groei of krimp van dit cluster. Een beschrijving per verkooppunt geeft vervolgens aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Winkelvloeroppervlakte naar type winkelgebied
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte totaal x 1.000m2 88 67 57
- Hoofdwinkelcentra 55 37 29
- Ondersteunende winkelcentra 15 12 11
- Verspreide winkels 16 15 14
- Grootschalige concentraties 3 3 3
Bron: Locatus
2015 2016 2017
Winkelvloeroppervlakte gemiddeld per verkooppunt in m2 86 79 74
- Hoofdwinkelcentra 95 83 76
- Ondersteunende winkelcentra 73 70 71
- Verspreide winkels 70 72 67
- Grootschalige concentraties 187 187 182
Bron: Locatus

Samenwerking en ketens

Samenwerking

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkoopcombinaties (verenigingen) zijnde organisaties van onafhankelijke detaillisten die zich ten doel stellen te komen tot conditieverbeteringen voor de aangesloten leden door middel van bundeling van inkoopvolumes. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich  presenteren onder een formulenaam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'.

Aantal verkooppunten per samenwerkingsvorm
2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 1.023 850 767
Behorend tot:
- Grootwinkelbedrijf 222 92 31
- Grootwinkelbedrijf franchise 4 0 1
- Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 62 62 61
- Niet samenwerkende ondernemers 735 696 674
Bron: Locatus en CBS

Winkelformules/ketens

De mate van samenwerking is een bepalend kenmerk van een cluster. Afzonderlijke winkels kunnen op verschillende mate met elkaar samenwerken. Dit kan lopen van nauwe samenwerking binnen een grootwinkelbedrijf tot (vrijwel) niet samenwerkend. Dit is ook zichtbaar aan het aantal winkelketens en winkelformules binnen het cluster.

Winkelketens en formules 2017
10-20 verkooppunten 41-80 verkooppunten
LEAPP GAME MANIA
MYCOM
NEDGAME
Bron: Locatus

Brancheorganisatie

UNETO-VNI

Bezoekadres:
Bredewater 20
2715 CA   ZOETERMEER

Correspondentie-adres:
Postbus 188
2700 AD  ZOETERMEER
T 079 325 06 50  
F 079 325 06 66
E info@uneto-vni.nl